ALGEMENE VOORWAARDEN (Terms of service)

Inhoudstafel

 1. Identiteit van SkillsBridger
 2. Definities
 3. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
 4. Gebruiksvoorwaarden van SkillsBridger
 5. Aansprakelijkheid – disclaimer
 6. Intellectuele eigendom
 7. Klachten
 8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
 9. Privacyverklaring
 10. Contactgegevens

1. Identiteit van SkillsBridger

SkillsBridger (zoals gedefinieerd hieronder in artikel 2) wordt uitgebaat door en is eigendom van SkillsBridger Comm.V., BTW [BE 0664787520], met zetel te 9000 GENT, Gordunakaai 64 (hierna ook: “SB”, “wij” of “ons”).

Rechtsvorm: Comm.V.
Vennootschapsnaam: SkillsBridger
Handelsnaam: ‘SkillsBridger’
Maatschappelijke zetel: Gordunakaai 64, 9000 GENT
BTW nummer: BE 0664787520
Telefoonnummer: 0476 42 04 45
E-mail: info@skillsbridger.com
Hyperlink(s) SkillsBridger: http://skillsbridger.com/

2. Definities

 1. “Klant”: elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, met inbegrip van studenten en/of ‘event organisers’ (vrij vertaald: organisatoren van evenementen), die op enigerlei wijze gebruikt maakt van SkillsBridger en/of de eraan verbonden diensten die worden geleverd door SB.
 2. “SkillsBridger”: het webplatform /applicatie “SkillsBridger”, eigendom van SB en beschikbaar op het adres http://SkillsBridger.com.

3. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

3.1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief, met uitsluiting van gebeurlijke voorwaarden van de Klant, van toepassing op het gebruik van SkillsBridger en alle door SB aan de Klant geleverde diensten verbonden aan SkillsBridger (w.o. maar niet beperkt tot alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. SkillsBridger). Huidige algemene voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverlener waarvan de Klant op of via SkillsBridger gebruikt maakt.

3.2. Vooraleer de Klant op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) SkillsBridger, dient hij zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van check box. Voordat de Klant een account kan aanmaken op SkillsBridger of een overeenkomst met SB wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de Klant kennis kan nemen van de algemene voorwaarden langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn in ieder geval te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op SkillsBridger.
In geval de Klant een consument is, erkent hij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht verliest overeenkomstig art. VI.53, 1° WER zodra de diensten door SB volledig werden uitgevoerd.

3.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing integraal wordt afgewezen.

3.4. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden.

3.5. SB behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op SkillsBridger en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van SkillsBridger zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op [datum].

3.6. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

4. Gebruiksvoorwaarden van SkillsBridger

4.1. Omschrijving, doel, werking en aangeboden diensten van SkillsBridger

4.1.1. Omschrijving en doel van SkillsBridger

4.1.1.1. SkillsBridger is een online educatie-en rekruteringsplatform. Het doel van het platform is het wegwerken en verminderen van de “skills gap” (vrij vertaling: competentiekloof) bij studenten. SB doet dit door middel van een online platform dat leer- en opleidingsopportuniteiten verzamelt en aanbiedt aan studenten. Studenten kunnen aan hun vaardigheden en/of kennis werken door deze opportuniteiten te benutten, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en bijwonen van evenementen. Deze leer- en opleidingsopportuniteiten zijn onder andere en niet beperkt tot stages, lezingen, workshops, online lessen, summer schools, business games, hackatons, vrijwilligerswerk, consulting projecten en skill programma’s.
Op SkillsBridger worden ook opportuniteiten aangeboden waarbij studenten aan hun carrièreplanning kunnen werken. Types evenementen binnen deze categorie zijn onder andere en niet beperkt tot CV en interview coaching, bedrijfsbezoeken en -presentaties, job beurzen, netwerkevenementen, sociale media coaching en studie-infodagen. Op SkillsBridger kunnen studenten structureel aan hun vaardigheden en/of kennis werken. SB biedt transparantie rond de vaardigheden en/of kennis die belangrijk zijn binnen een bepaalde professionele ambitie. Studenten kunnen vervolgens aan deze vaardigheden en/of kennis werken door evenementen bij te wonen die over deze vaardigheden en/of kennis handelen. Bij het bijwonen van een dergelijk evenement ontvangt de student een certificaat dat aantoont dat de student aan het bijschaven van de vaardigheden en/of kennis gewerkt heeft.

4.1.1.2. Voor event organisers biedt SB een platform waarop zij een evenement, dat vaardigheden en/of kennis aanbiedt, kunnen openbaar maken op SkillsBridger en promoten bij studenten. SkillsBridger is een tool voor event organisers om de studenten, die zich via het platform ingeschreven hebben en een evenement bijgewoond hebben, in te checken. Zo reiken zij via SkillsBridger een online certificaat uit aan deze studenten. Op deze wijze draagt de evenement organisator bij tot het gestructureerd extra-curriculair leren van de student.

4.1.2.3. De Klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van SB i.v.m. de werking van SkillsBridger louter inspanningsverbintenissen zijn. SB kan op een geen enkele wijze garanderen dat de door haar aangeboden diensten effectief zullen resulteren in het verbeteren van de vaardigheden en/of kennis bij de studenten of in voldoende inschrijvingen voor evenementen van event organisers. SB speelt geen enkele rol in de gebeurlijke (contractuele) verhouding tussen studenten en event organisers en treedt niet in de plaats van de student of de event organiser bij enige beslissing over opleiding of carrière. De Klant draagt ter zake de volledige verantwoordelijkheid.

4.1.2. Account aanmaken - registratie

Om gebruik te maken van SkillsBridger dient de Klant zich als gebruiker te registeren en een profiel aan te maken. De Klant kan zich registeren als student en/of als event organiser. Teneinde een account te kunnen aanmaken op SkillsBridger worden de (persoons)gegevens van de Klant verzameld en verwerkt zoals bepaald in de privacy policy van SkillsBridger.
Ter voltooiing van de registratie op SkillsBridger, ontvangt de Klant een bevestigingse-mail.

4.1.3. Diensten

4.1.3.1. Als ‘student’ kan de Klant volgende rubrieken aanklikken op SkillsBridger:

4.1.3.2. Als event organiser kan de Klant volgende rubrieken aanklikken op SkillsBridger:

4.2. Inhoud op SkillsBridger

4.2.1. SB tracht ervoor te zorgen dat de door SkillsBridger gegenereerde informatie en de inhoud op SkillsBridger, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor SB geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

4.2.2. SB kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot SkillsBridger beperken of verhinderen.

4.2.3. De informatie en inhoud op SkillsBridger is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met SkillsBridger. De informatie en inhoud op SkillsBridger is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van SkillsBridger en van de erin opgenomen inhoud en informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant.

4.2.4. De Klant is verder zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die hij op SkillsBridger plaatst of doet plaatsen. De Klant is er toe gehouden SkillsBridger enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De door de Klant verschafte inhoud en informatie:

 1. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
 2. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet;
 3. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doet ontstaan op SkillsBridger of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van SB en/of voor (persoons)gegevens van de klanten of gebruikers van SkillsBridger;
 4. mag de goede reputatie van SB en/of haar partners niet schaden;
 5. mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites, met uitzondering van hyperlinks naar de eigen website van de Klant, naar een betalingssysteem van de event organiser of naar een alternatieve inschrijvingspagina voor een specifiek evenement van de event organiser;
 6. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet en Europese (huidige en toekomstige) privacywetgeving en de Wet Marktpraktijken (Boek VI WER);
 7. mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how);

De Klant dient SB in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

4.2.5. Event organisers zijn ertoe gehouden er voor te zorgen dat alle op Skillsbridger geplaatste informatie over geplande evenementen correct, volledig en up-to-date is. In geval de event organiser aan het evenement bepaalde hard skills of soft skills heeft verbonden of skills tags heeft toegevoegd (zie artikel 4.1.3.2. hierboven), dan is de event organiser ertoe gehouden deze ook effectief aan te bieden op het evenement.

4.3. Verplichtingen van de Klant

4.3.1. Algemeen

De Klant dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en een performante hardware installatie te beschikken die geschikt is voor de diensten van SkillsBridger.

De Klant dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Voor het geval de systemen van SB, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere klanten schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, is enkel de Klant integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van SB en zal de Klant SB integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en klanten van SB) die hierdoor schade zouden lijden.

4.3.3. Studenten

De student verbindt zich ertoe elk evenement waarvoor hij zich op of via SkillsBridger heeft ingeschreven ook effectief bij te wonen dan wel zich tijdig uit te schrijven overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de betreffende event organiser in geval hij niet kan of zal deelnemen aan het evenement.

4.3.4. Event organisers

Indien de event organiser een evenement op SkillsBridger aanmaakt en openbaar maakt, waarbij skill tags aan het evenement toegevoegd worden (zie artikel 4.1.3.2 hierboven), dient hij na afloop van het evenement de mogelijkheid te voorzien voor studenten, ingeschreven voor dit evenement via SkillsBridger, om op een voor hen duidelijke manier via de SkillsBridger check-in tool ingecheckt te worden. Hierdoor wordt hun aanwezigheid op het evenement bevestigd en bewezen. De event organiser staat er voor in dat alle ingeschreven studenten die aanwezig waren op het betreffende evenement ingecheckt worden. Op deze manier wordt aan deze studenten automatisch via SkillsBridger een certificaat voor het evenement toegekend. De event organisator verbindt zich er toe enkel studenten in te checken die effectief op het evenement aanwezig waren en die het gehele evenement bijgewoond hebben.
De event organiser dient elke inschrijving door een student te bevestigen op of via SkillsBridger. Indien de event organiser een evenement op SkillsBridger aanmaakt en openbaar maakt, waarbij de inschrijving van de student afhankelijk wordt gemaakt van de inschrijving via een externe weblink en/of de betaling via een extern betaalsysteem, dient de event organiser de inschrijving van de student en/of betaling door de student te bevestigen op SkillsBridger zodat de ingeschreven student op de Attendee List (i.p.v. Candidate List) kan worden geplaatst. Op die manier kan de inschrijving tijdig bevestigd worden aan de student.
De event organisator staat er voor in dat elke student die op of via SkillsBridger voor een evenement werd ingeschreven, ook effectief kan deelnemen aan het evenement

4.4. Schorsing of verwijdering van de account van de Klant

4.4.1. SB heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Klant de toegang tot SkillsBridger (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de account van de Klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen. Inzonderheid heeft SB dit recht In geval de Klant zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige algemene voorwaarden en/of de bepalingen van de overeenkomst met SB of indien de Klant als event organisator herhaaldelijk een negatieve beoordeling krijgt van de studenten die aan zijn evenementen deelnemen.

4.4.2. SB heeft tevens het recht om inhoud of informatie geplaatst door de Klant op SkillsBridger eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen in geval deze inhoud of informatie in strijd is met huidige algemene voorwaarden, inzonderheid met huidig artikel 4.

5. Privacy

SB draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving (incl. de Belgische Privacywet en de (huidige en toekomstige) Europese wetgeving). Voor meer inlichtingen over de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant kan deze de privacy policy van SkillsBridger raadplegen.

6. Aansprakelijkheid - disclaimer

6.1. SB is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 1. de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud of informatie op of gegenereerd door SkillsBridger of op andere (externe) websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op SkillsBridger wordt verwezen;
 2. enige beslissing genomen of handeling gesteld door de Klant op basis van de inhoud of informatie op SkillsBridger;
 3. indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, dataverlies, emotionele schade etc.);
 4. gevallen van overmacht;
 5. een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

6.2. SB kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

6.3. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van SB voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van SB, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met een maximum van 1500,- EUR per schadegeval of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd met een maximum van 1500,- EUR. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 6 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Het webplatform/applicatie SkillsBridger, alle informatie verbonden aan of gegenereerd door SkillsBridger en de inhoud van SkillsBridger, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan SkillsBridger, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van SB of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SB of haar licentiegevers.
Het is de Klant met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met SB) verboden SkillsBridger, inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door SkillsBridger en/of de inhoud van SkillsBridger, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SB of haar licentiegevers.

7.2. Het is de Klant verboden om zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SB om enige software van of verbonden aan SkillsBridger te decompileren of te ‘reverse engineeren’, behoudens in toepassing van de (dwingende) bepalingen van artikel XI.300 WER.

7.3. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten van SB aan de Klant.

7.4. Voor onze diensten kan gebruik worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

8. Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van SkillsBridger of de toepassing van huidige algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan SB via e-mail (info@skillsbridger.com)

9. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van Skillsbrdiger is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

10. Contactgegevens SB

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de Klant SB contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: Gordunakaai 64, 9000 GENT

E-mailadres: info@skillsbridger.com

Telefoonnummer: 0476 42 04 45

PRIVACY POLICY

1. Algemeen

1.1. Het webplatform/applicatie SkillsBridger, zoals beschikbaar op het adres http://skillsbridger.com (hierna: “SkillsBridger”) is eigendom van en wordt uitgebaat door SKILLSBRIDGER Comm.V., BTW BE 0664787520, met zetel te 9000 GENT, Gordunakaai 64 (hierna ook: “SB”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van SkillsBridger geleverd door SB en inzonderheid op de verwerking van persoonsgegevens via SkillsBridger door SB. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op SkillsBridger wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van SB.

1.3. SB verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

1.4. SB handelt hierbij steeds conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “Privacywet”) en de (huidige en toekomstige) Europese regelgeving.

1.5. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op SkillsBridger. In geval van bijkomende vragen kunt u een e-mail richten aan info@skillsbridger.com. SB raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be/nl.

1.6. Gedrag of inhoud in strijd met deze privacy policy, kan worden gemeld door een e-mail te sturen aan info@skillsbridger.com waaraan het nodige gevolg zal worden verleend.

1.7. SB behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 24/10/2016.

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met onze privacy policy (door de check box aan te klikken) geeft u SB de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in deze privacy policy.

2.2. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op SkillsBridger van inhoud over andere personen steeds de toestemming van de betrokken perso(o)n(en) is vereist.

2.3. SB verzamelt en verwerkt in principe alle gegevens die door de Klant worden ingevoerd op SkillsBridger, waaronder ook de (persoons)gegevens genoemd in artikel 4 van de algemene voorwaarden van SkillsBridger.

2.4. Op SkillsBridger worden in ieder geval volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door SB: naam, voornaam, provincie/ regio, e-mailadres en paswoord.
Bij de registratie als ‘student’ worden bijkomend onder meer volgende gegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door SB: studierichting(en)/opleiding(en), namen onderwijsinstelling(en)/opleidingscentra, verwachte datum van afstuderen. Volgende gegevens worden ook verzameld en verwerkt in zoverre ze door u werden opgegeven: uw profielafbeelding/portret (foto), interesses in jobs, stages, links naar sociale media etc.
Bij de registratie als ‘event organiser’ worden volgende gegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door SB: bedrijfsnaam, zetel, ondernemingsnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van contactpersoon en facturatiegegevens.

2.5. SB verzamelt en verwerkt o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op SkillsBridger (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s), gebruikersnaam, wachtwoord, taalkeuze en de door u ingegeven zoekcriteria op SkillsBridger. Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie) en enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van (de diensten van en/of de website van) SkillsBridger verzameld.

2.6. SB zorgt ervoor dat u via kosteloze en privacy-vriendelijke standaardinstellingen de toegang tot uw persoonsgegevens en profiel kan beperken tot beperkt zichtbare informatie dan wel tot zelf gekozen contactpersonen.

3. Gebruik en opslag van uw persoonsgegevens

3.1. SB verzamelt, verwerkt en gebruikt de (persoons)gegevens die door u op of via SkillsBridger worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de diensten op SkillsBridger mogelijk te maken.
Dit behelst o.m.:

 1. Voor studenten: het promoten van evenementen, jobs, stages en advertenties die binnen de interesse van de student liggen, het verkrijgen van inzicht in het leertraject van de student, het aanbieden van kwaliteitsvolle inhoud aan studenten.
 2. Voor event organisers: het analyseren en begrijpen van de op SkillsBridger geplaatste en openbaar gemaakte evenementen, het aanmaken, opbouwen en ter beschikking stellen van een overzichtelijke databank van studenten, hulp bij het aanmaken en openbaar maken van evenementen, het promoten van evenementen aan de juiste doelgroep van studenten.
 3. Voor elke Klant: het verhogen en verbeteren van de gebruikservaring op SkillsBridger, het verkleinen van de kloof tussen de student en de professionele wereld.

3.2. Uw geregistreerde gegevens als ‘student’ (waaronder maar niet beperkt tot naam en e-mailadres) worden op SkillsBridger ter beschikking gesteld aan geregistreerde ‘event organisers’.

3.3. Na registratie op SkillsBridger wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van events resp. profielen die overeenstemmen met het aangemaakte profiel resp. event en wordt u geïnformeerd over de nieuwe diensten op SB via nieuwsbrieven.

3.4. De gegevens worden enkel gebruikt voor direct marketing (dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten) indien u SB hiertoe de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door bij de registratie de check box aan te klikken (‘opt-in’). U hebt overeenkomstig de Privacywet het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@skillsbridger.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

3.5. U erkent en aanvaardt dat de persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens van voor een evenement ingeschreven studenten of het aantal ingeschreven studenten per evenement, kunnen worden doorgegeven aan derden waarmee SB contracteert en/of een samenwerking heeft. Daarnaast heeft SB het recht om de persoonsgegevens van de Klant over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

3.6. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord worden verkocht of verhuurd aan derden.

3.7. De persoonsgegevens van de Klant worden opgeslagen op een beveiligde server in het Verenigd Koninkrijk.

4. Bewaren van uw persoonsgegevens

4.1. Uw persoonsgegevens worden bij beëindiging van uw account in beginsel onmiddellijk gewist.

4.2. Gegevens van gebruikers die van SkillsBridger werden verwijderd zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken (zie o.m. artikel 3.1 hierboven) en kunnen nog enige tijd door SB bewaard worden. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan vijf (5) jaar na beëindiging van uw account.

5. Cookies

5.1. Op SkillsBridger wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van SkillsBridger. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

5.2. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (inzonderheid artikel 129), gaat u akkoord met de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van cookies op SkillsBridger door de check box aan te te klikken.

5.3. Op SkillsBridger worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 1. Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op SkillsBridger te laten navigeren.
 2. Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van SB door te geven telkens iemand SkillsBridger bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u SkillsBridger bezoekt.
 3. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde SkillsBridger op behoorlijke wijze te laten functioneren.
 4. Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

5.4. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@skillsbridger.com.

5.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat SkillsBridger hierdoor niet meer correct functioneert.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. De persoonsgegevens worden door SB op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. SB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.

6.2. De aangestelden van SB die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

7. Uw rechten

7.1. Overeenkomstig de Privacywet hebt het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld.

7.2. U hebt het recht uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen.

7.3. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.

7.4. U kunt hiervoor eenvoudigweg een verzoek richten aan info@skillsbridger.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

8. Contactgegevens

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de Klant SB contacteren via onderstaande gegevens:

Naam en rechtsvorm: SkillsBridger Comm.V.

Adres: Gordunakaai 64, 9000 GENT

E-mailadres: info@skillsbridger.com

Telefoonnummer: 0476 42 04 45